KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt.„Zima w Skępem” (z motywem z ulubionej bajki)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE

 • PATRONAT - BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

 • Pogłębianie wiedzy o naszej "Małej Ojczyźnie" oraz literaturze

 • Rozwijanie zainteresowania regionem, jego przyrodą, historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego

 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem

   

 • Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:

 • przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,

 • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w postaci kartki (pocztówki) lub plakatu nawiązującej do tematyki konkursu tj. zimy w Skępem. Praca musi zawierać element - motyw Skępski oraz motyw z dowolnej bajki dla dzieci

 • Format pracy plastycznej dowolny.

 • Technika wykonania dowolna.

 • Praca zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe ( adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ W SPOSÓB TRWAŁY DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.

 • Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub dziecko.

 • Prace należy dostarczyć do: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem ul. Kościelna 2, Skępe

 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

 • Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone (I, II, i III miejsce)

 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność.

 • Prace należy nadsyłać do 29 stycznia 2021 r. do godz. 14.00

 • Prace będą eksponowane na wystawie

 • Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora

Serdeczne zapraszamy

do udziału w konkursie

Oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych