Gminny Konkurs dla dzieci i rodziców na hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w 2021 roku
- z motywem z bajki o Kubusiu Puchatku

 

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2021 r.
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015
2. Cele konkursu:
• promocja i popularyzacja biblioteki
• rozwijanie kreatywności
• integracja mieszkańców z biblioteką
• wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych
• popularyzacja literatury dla dzieci i młodzieży
3. Hasła w zaklejonej kopercie należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem do dnia 8 marca 2021 r. lub przesłać na adres Biblioteki ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe. Kopertę dostarczoną do biblioteki należy opatrzyć dopiskiem "Hasło promujące bibliotekę".
Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz muszą zawierać dane kontaktowe tj. adres i nr telefonu.
4. Każdy uczestnik, zespół rodzic wraz z dzieckiem może zgłosić maksymalnie trzy hasła. Organizatorzy nie ograniczają uczestników ilością słów zawartych w haśle, jednak hasło w rozumieniu zwyczajowym jest krótką formą prezentacji tematu zawierającą w swej treści dowolny motyw tj. np. bohatera, wydarzenie , miejsce lub inne kojarzące się z przygodami bajkowego, dziecięcego bohatera tj. Kubusia Puchatka, lub innego bohatera z tej bajki.
5. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane.
6. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz najlepszym hasłem będzie promowana biblioteka w roku 2021 w mediach i na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych biblioteki i Miasta i Gminy Skępe. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.
7. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zastrzegamy sobie prawo do prezentacji nagrodzonych prac w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp.
8. Konkurs ma charakter zabawy i integracji społecznej.
9. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji
10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni listownie, bądź za pośrednictwem strony internetowej biblioteki: https://biblioteka.skepe.pl/,

 

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem