Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców
pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”

Regulamin konkursu

1. Konkurs organizowany jest w związku rocznicą odzyskania Niepodległości, którą świętować będziemy 11 listopada 2021 roku.

2. Cel konkursu: pielęgnowanie polskości i tradycji narodowej, budowanie więzi emocjonalnych dzieci z rodzicami, uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci
 i młodzieży, przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej, literackiej
 i twórczej wypowiedzi, rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, poszerzanie wiadomości nt. polskiej drogi do niepodległości w 1918 r.

3. Organizator konkursu:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem,
ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Skępe..

4. Konkurs kierowany jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ich rodziców z terenu Miasta i Gminy Skępe.

5. Przedmiotem konkursu jest wspólne wykonanie pracy plastycznej w postaci plakatu lub kartki pocztowej przez rodzica/rodziców i dziecko, bądź samo dziecko, o tematyce niepodległościowej - związanej z Narodowym Świętem Niepodległości Polski

6. Dopuszczalna technika i forma wykonywania pracy jest dowolna

7. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub jednego uczestnika - dziecko.

8. Do prac winna zostać dołączona metryczka zawierająca: imię, nazwisko, wiek, szkołę, numer kontaktowy.

9. Termin dostarczania prac konkursowych upływa w dniu 2 listopada
2021 r. godz. 17.00.

10. Miejsce przyjmowania prac: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem
ul. Kościelna 2 , 87-630 Skępe 

11. Dostarczone prace oceniane będą w odpowiednich  kategoriach wiekowych.

12. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

13. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane w postaci wystawy. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatorów.

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu

15. Uczestnicy konkursu/opiekunowie prawni zobowiązani są do wypełnienia i podpisania załączników do niniejszego regulaminu .

Zapraszamy do udziału w konkursie

Klauzula RODO / zgoda rodzica-opiekuna prawnego