KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I RODZICÓW
pt. Kubusia Puchatka spacer po Skępem
 (z okazji Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka przypadającego 18 stycznia)

ORGANIZATOR KONKURSU - MIEJSKO - GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SKĘPEM

ADRESACI KONKURSU:

 • W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ RODZICE I DZIECI: Z PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, ZERÓWEK i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SKĘPE

CELE KONKURSU:

 • Pogłębianie wiedzy o literaturze dziecięcej i naszej "Małej Ojczyźnie"
 • Rozwijanie zainteresowania regionem, jego przyrodą, historią, zabytkami i tradycjami, współczesnością i przyszłością Skępego
 • Budowanie więzi emocjonalnej z rodzicami i regionem
 • Uaktywnianie i promowanie twórczości dzieci:

- przekazywanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznej wypowiedzi,
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w postaci plakatu nawiązującego do tematyki konkursu tj. bajki o Kubusiu Puchatku - z motywem związanym ze Skępem
 • Format pracy plastycznej - plakat.
 • Technika wykonania dowolna.
 • Praca zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem autorów (dziecka i rodzica/rodziców), wiek dziecka, dane teleadresowe ( adres i nr telefonu). METRYCZKA POWINNA BYĆ W SPOSÓB TRWAŁY DOCZEPIONA DO KARTKI SPINACZEM.
 • Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane przez jedną drużynę dziecko-rodzice lub dziecko.
 • Prace należy dostarczyć do: Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem ul. Kościelna 2, Skępe

 • Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w odpowiednich kategoriach
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone (I, II, i III miejsce)
 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność i kreatywność.
 • Prace należy nadsyłać do 14 lutego 2022 r. do godz. 15.00
 • Prace będą eksponowane na wystawie
 • Do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizatora

Serdeczne zapraszamy
do udziału w konkursie

Klauzula RODO

Karta zgłoszenia