Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na hasło promujące Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem w 2024 r. pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

2. Cele konkursu:

  • promocja i popularyzacja biblioteki 
  • rozwijanie kreatywności
  • integracja mieszkańców z biblioteką
  • wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych

3. Rymowankę o bibliotece lub hasło promujące bibliotekę i czytelnictwo w zaklejonej kopercie należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem do dnia 15 marca 2024 r. lub przesłać na adres Biblioteki ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe. Kopertę dostarczoną do biblioteki należy opatrzyć dopiskiem "Hasło promujące bibliotekę".

Wszystkie hasła muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz muszą zawierać dane kontaktowe tj. adres i nr telefonu.

4. Każdy uczestnik, zespół rodzic wraz z dzieckiem może zgłosić maksymalnie trzy rymowanki/hasła. Organizatorzy nie ograniczają uczestników ilością słów zawartych w haśle, jednak hasło w rozumieniu zwyczajowym jest krótką formą prezentacji tematu.

5. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu. Hasła nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane.

6. Najlepsze hasła zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz najlepszym hasłem będzie promowana biblioteka w roku 2024 w mediach i na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych biblioteki. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich haseł nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.

7. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zastrzegamy sobie  prawo do prezentacji  nagrodzonych prac w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp.

8. Konkurs ma charakter zabawy i integracji społecznej.

9. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji

10. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.

11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej biblioteki: https://biblioteka.skepe.pl/.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

Dyrektor i pracownicy

Miejsko-Gminnej

Klauzula informacyjna - Oświadczenie rodzica

Biblioteki Publicznej w Skępem