REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  – z okazji  Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich pt. Poetycka Wiosna w Skępem

 

I ORGANIZATORZY

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem

II PATRONAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

III TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje dowolny tekst w całości lub we fragmencie autorstwa:

- I kategoria - teksty poety księdza Jana Twardowskiego

- II kategoria - teksty Jana Brzechwy

- III kategoria regionalna – teksty poetów Ziemi Dobrzyńskiej

IV CELE KONKURSU

 • Popularyzowanie literatury
 • Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci i młodzieży.
 • Promocja biblioteki

V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skępe do 15 roku życia (dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych)
 • Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz w całości lub we fragmencie. Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
 • Uczestnicy oceniani będą przez Jury w odpowiednich grupach wiekowych.
 • Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia i zgodę na udział dziecka w Konkursie.
 • Uczestnicy mogą występować w każdej z kategorii – każda kategoria oceniana jest oddzielnie

VI TERMIN KONKURSU

        Na zgłoszenia czekamy do dnia 5 kwietnia 2024 r. Konkurs odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem w piątek 12 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00

VII PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH

 • Uczestników oceniać będzie 3-osobowe jury.
 • Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy, dla osób nagrodzonych i wyróżnionych ufundowane zostaną nagrody. Przewidziane są wyróżnienia i nagrody specjalne.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem, oraz ewentualne kwestie sporne, rozstrzygać będzie dyrektor M-GBP w Skępem.
 • Wszelkich informacji o Konkursie można uzyskać w godzinach pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem pod nr tel. 542877015.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku nie zgłoszenia
  się odpowiedniej ilości Uczestników. Zgłoszone osoby zostaną o tym powiadomione niezwłocznie.

Załączniki:

1. Oświadczenia

2. Karta Zgłoszenia

3. Klauzula informacyjna