Gminny konkurs dla dzieci i rodziców na logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zaprasza dzieci i rodziców mieszkających na terenie
Miasta i Gminy Skępe do udziału w konkursie na logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem zorganizowanym z okazji

XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2024

Regulamin konkursu:

1. Organizator konkursu: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, tel. 542877015

2. Cele konkursu:

  • promocja i popularyzacja biblioteki 
  • rozwijanie kreatywności
  • integracja mieszkańców z biblioteką
  • wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych

4. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie logo Biblioteki w Skępem. (Logo jest to znak graficzny unikalny posiadający charakterystyczną formę graficzna, stylizowany napis, symbol lub inna forma ekspresji graficznej służąca do identyfikacji Biblioteki.) W swym wyglądzie musi zawierać nazwę biblioteki lub skrót nazwy. Konkurs ma charakter zabawy, której efektem może być rzeczywiste wdrożenie loga do użytku bibliotecznego.

3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką tj. zarówno tradycyjnymi technikami plastycznymi jak i przy użyciu technik komputerowych. Wizualizacja loga musi być zawarta na kartce papieru o dowolnym formacie. Musi być łatwa do powielenia.

4.  Loga należy złożyć w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem do dnia 24 maja 2024 r. lub przesłać na adres Biblioteki ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe.

5 .Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz muszą zawierać dane kontaktowe tj. adres i nr telefonu.

6. Każdy uczestnik, zespół rodzic wraz z dzieckiem może zgłosić maksymalnie trzy prace .

7. Oceniana będzie oryginalność, pomysłowość oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu. Loga nie mogą się powtarzać, gdyż takie prace nie będą oceniane.

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane na wystawie w bibliotece oraz najlepszym logiem może być w przyszłości promowana biblioteka. Może ono stać się oficjalnym znakiem rozpoznawczym biblioteki Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez wszystkich uczestników.

9. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Zastrzegamy sobie  prawo do prezentacji  nagrodzonych prac w każdej formie uznanej za słuszną przez Bibliotekę tj. m.in. w prasie, w bibliotece, na materiałach promocyjnych biblioteki, na stronie internetowej itp.

10. Prace nadesłane na konkurs oceni komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji

11. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.

12. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej biblioteki: https://biblioteka.skepe.pl/.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

Dyrektor i pracownicy
Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Skępem

Klauzula RODO - oświadczenie