Zarządzenie nr 7/2023

Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skępem w 2023 r.

Na podstawie art.17 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej (Dz. U. 1991 Nr 114 poz.493) ze zm., oraz Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem z dnia 2 stycznia 2008 r. oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 1465, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam dzień 27 grudnia 2023 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2023 r.
  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
  3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem
  4. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Dyrektor
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem

Jerzy Kowalski